Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

Solar Cell : โซล่าเซลล์

Solar Cell : โซล่าเซลล์

Solar Cell โซล่าเซลล์
Solar Cell โซล่าเซลล์

 

Solar Cell : โซล่าเซลล์
Solar Cell : โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ สามารถเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่เพื่อให้ไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้ แผงโซล่าเซล ที่มีวัตต์สูง สามารถชาร์จได้เร็ว วัตต์ต่ำชาร์จได้ช้า

การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์มีีข้อดีที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ และไม่มีมลภาวะทางเสียง

2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า

3. การบำรุงรักษาน้อยมาก และสามารถทำได้ง่าย

4. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ

5. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด

6. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางสมุทร บนยอดเขาสูง และในอวกาศ

7. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

 

ชนิดของโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ี้แบ่งออกตามชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิตได้ 2 ชนิด คือกลุ่มที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน (Silicon) และ กลุ่มที่ทำจากสารประกอบ ที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทหลังนี้ จะเป็นโซล่าเซลล์์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก ส่วนมากใช้งานสำหรับดาวเทียม แต่ปัจจุบันการพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่ ทำให้แผงโซล่าเซลล์ที่ทำจากสารประกอบมีราคาถูกลง และมีแนวโน้มการมาใช้มากขึ้นในอนาคต

โซล่าเซลล์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัว นำประเภทซิลิคอน (Silicon) สามารถแบ่งย่อยตามอาการของผลึกที่เกิดขึ้น ได้ 2 ชนิด คือ แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก หรือโซล่าเซลล์ แบบอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) และแบบเป็นรูปผลึก (Crystal)

โซล่าเซลล์แบบอะมอร์ฟัส จะเห็นทั่วไปในเครื่องคิดเลขพลังแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการนำมาทำเป็น thin flim โซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพต่ำ ประมาณ 6-10%

โซล่าเซลล์แบบที่เป็นรูปผลึก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดโมโนซิลิคอน ( Mono Crystalline Silicon Solar Cell) และ ชนิดโพลีซิลิคอน ( Poly Crystalline Silicon Solar Cell)

โซล่าเซลล์ แบบโมโนจะเป็นชนิดผลึกเดี่ยว จะมีความบริสุทธิ์ของซิลิกอนสูงกว่าแบบโพลี ทำให้โซล่าเซลล์แบบโมโนนั้นมีราคามันแพงกว่าโพลี และมีประสิทธิภาพสูง ถึงประมาณ 18% ปัจจุบันโซล่าเซลล์ชนิดโมโนได้มีการปรับปรุงและพัฒนา่ โดยมีการสะท้อนของแสงอาทิตย์ภายในเซลล์ลดลง เพื่อให้ให้แสงตกกระทบลงบนชั้น n ได้มากที่สุดครับ ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% เลยทีเดียว

โซล่า เซลล์แบบโพลี จะมีความบริสุทธิ์ของซิลิกอนน้อยกว่า แบบโมโน ทำให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบโมโน แต่ก็สูงกว่าอะมอฟัส โซล่าเซลล์แบบโพลี ถ้าสังเกตที่แผ่นจะมีสีเงินๆ ผสมอยู่ด้วย เพราะว่าเป็นแร่อื่นๆ ที่ติดมาด้วย ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์แบบ โพลีจะอยู่ที่ประมาณ 12-15%

โซ ล่าเซลล์ที่ผลิตจากสารประกอบ ที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซิลิกอน และนำมา dope แบบหลายชั้น ตั้งแต่ double jungtion, triple junction และ multi junction เช่น Ga, Td และอื่นๆ แต่ที่นิยมกันในปัจจุบันนำมาใช้กับSystemรวมแสง หรือ concentreated คือ GaAs หรือแกลเลียมอาเซไนด์ โซล่าเซลล์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง 35% และมีราคาสูงกว่าชนิดอื่น

 

หลักการทำงานของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทาง electronic ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และเมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น

วัสดุสำคัญที่ใช้ทำโซล่าเซลล์์ ได้แก่ สารซิลิคอน (Si) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ทำชิพในคอมพิวเตอร์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซิลิคอนเป็นสารซึ่งไม่เป็นพิษ มีการนำมาผลิตโซล่าเซลล์ใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะมีราคาถูก คงทน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่นที่สามารถนำมาผลิตโซล่าเซลล์ได้ เช่น แกลเลียมอาเซไนด์ CIS และ แคดเมียมเทลเลอไรด์ แต่ยังมีราคาสูง และบางชนิดยังไม่มีการพิสูจน์เรื่องอายุการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้นาน

ข้อเสียของ Si : การทำให้บริสุทธิ์และอยู่ในรูปสารที่พร้อมจะทำเซลล์ฯ มีราคาสูง และ แตกหักง่ายในขบวนการผลิต

การทำงานของโซล่าเซลล์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเลคตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไปใช้งานได้

n – type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึ่งตัวนำที่ได้การโดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัส มีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์p – type ซิลิคอน คือสารกึ่งตัวนำที่ได้การโดปปิ้งด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรับพลังงาน จากแสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อนำซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกันด้วย p – n junction จึงทำให้เกิดเป็น " โซล่าเซลล์ " ในสภาวะที่ยังไม่มีแสงแดด n – type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอน แต่ก็ยังมีโฮลปะปนอยู่บ้างน้อย ด้านหน้าของ n – type จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ส่วน p – type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลล ์ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโฮล แต่ยังคงมีอิเล็กตรอนปะปนบ้างบางส่วน ด้านหลังของ p – type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บโฮล

เมื่อ มีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเข้าหาเพื่อให้จับคู่กัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังชั้น n – type และโฮลจะวิ่งไปยังชั้น p type อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกันที่ Back Electrode เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Elec trode ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เพราะทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพื่อให้จับคู่กัน

ตัวแปรที่สำคัญ ที่มีส่วนทำให้โซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละ ที่ทางต่างกัน และมีความสำคัญในการพิจารณานำไปใช้ในแต่ละที่ทาง ตลอดจนการนำไปคำนวณSystemหรือคำนวณจำนวนแผงแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละ ที่ทาง คือความเข้มของแสง และอุณหภูมิ

กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสที่ได้จากโซล่าเซลล์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดที่ระดับน้ำสมุทรในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้ม ของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW ต่อ ตร.เซนติเมตร หรือ 1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ทำมุม 60 องศากับพื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.เซนติเมตร หรือ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM2 กรณีของแผงโซล่าเซลล์นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง

กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5%และในกรณีของแผงโซล่าเซลล์มาตรฐานที่ใช้กำหนดประสิทธิภาพของแผงแสง อาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่นกำหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit Voltageหรือ V oc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่จะได้จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณอุณหภูมิ 25 องศา C จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา C เช่นอุณหภูมิ 30 องศา C จะทำให้แรงดันไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5องศา C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ V oc จะลดลง 0.525 V (21 V x2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V ? 0.525V) สรุปได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลงซึ่งมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตย์ลดลงด้วย

 

 

โซล่าเซลล์ที่ผลิตกันทุกวันนี้แบ่งเป็นหลักๆ ได้ 3 ชนิดครับคือ อมอฟัส, ซิลิกอน, และแบบสารประกอบครับ

1. โดยแบบอมอฟัสคือแบบแผ่นที่เราจะเห็นทั่วไปในเครื่องคิดเลขพลังแสงอาทิตย์ สีจะดำๆ หน่อยครับ เดี๊ยวนี้มีการนำมาทำเป็น thin flim ด้วยนะครับ แต่เซลล์ชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพต่ำครับ ไม่น่าจะเกิน 12%

2.แบบต่อไปคือแบบซิลิกอนจะแบ่งออกเป็น สองประเภทหลักๆ ครับ คือแบบ โมโน กับแบบ โพลี

2.1 โดยแบบโมโนจะเป็นชนิดผลึกเดี่ยว จะมีความบริสุทธิ์ของซิลิกอนสูงกว่าแบบโพลีครับ ซึ่งนั้นเองทำให้ราคามันแพงกว่าโพลี และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ถึงประมาณ 18% สำหรับแผนการการเรียงตัวซิลิกอนแบบเก่า แต่ในปัจจุบันชนิดโมโนได้ทำการปรับปรุงและออกแบบใหม่ โดยมีการสะท้อนของแสงอาทิตย์ภายในเซลล์ลดลง เพื่อให้ให้แสงตกกระทบลงบนชั้น n ได้มากที่สุดครับ ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 25% เลยทีเดียว

2.2 แบบโพลี ชนิดนี้จะมีความบริสุทธิ์ของซิลิกอนน้อยกว่า ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าแต่ก็สูงกว่าอมอฟัสครับ ชนิดนี้ถ้าสังเกตที่แผ่นจะมีสีเงินๆ ผสมอยู่ด้วย เนื่องด้วยเป็นแร่อื่นๆ ที่ติดมาด้วยครับ ประสิท๔ภาพจะอยู่ที่ประมาณ 12-15% ครับ

3.แบบที่สาม คือสารประกอบที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซิลิกอนครับ และนำมา dope แบบหลายชั้น ตั้งแต่ double jungtion, triple junction และ multi junction ครับ เช่น Ga, Td และอื่นๆ จำไม่ได้ครับ แหะๆ แต่ที่นิยมกันในปัจจุบันนำมาใช้กับSystemรวมแสง หรือ concentreated คือ GaAs หรือแกลเลียมอาเซไนด์ครับ มีประสิทธิภาพสูงถึง 35% พอดีผมใช้อยู่นะครับ แหะๆ ราคาไม่ต้องเอ๋ยถึง สูงกว่าชนิดอื่นอยู่แล้วครับ ที่ผมสั่งซื้อไปทางไต้หวัน ให้ราคาอยู่ที่ 2.5 USD ที่จำนวน 200,000 ชิ้นครับ ถ้าสั่งขั้นต่ำอยู่ที่ 4USD ครับ ถือว่าราคาโอเค เพราะว่าผมเคยติดต่อไปทางอเมริกา เค้าขายอยู่ที่ 45USD ครับ อันนี้ไม่ไหว

ถ้า กล่าวถึงประสิทธิภาพของเซลล์ทุกชนิด ต้องกล่าวถึงเรื่องอุณหภูมิเป็นชั้นแรกเลยครับ โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ ทุกๆอุณภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา ประสิทธิภาพจะลดลงไปประมาณ 5% ครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ผลิตด้วยนะครับ ซึ่งเซลล์ประเภทอมอฟัสและซิลิกอนจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีในช่วงความยาวคลื่น อินฟราเรด นั้นก็หมายความว่าจึงควรเกิดความร้อนขึ้นสูงครับเวลาใช้งานดังนั้นเซลล์พวก นี้จึงนิยมนำใช้เป็น flat panel หรือโมดูลที่เห็นขายกันทั่วไปนั่นแหละครับ ที่มีหลายๆ เซล์รวมกันอยู่ นอกจากนี้เซลล์พวกนี้ยังไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงเกินตามสเปคมันด้วย ครับ เพราะจะทำให้เซลล์เสื่อมครับ และจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

ปัจจุบัน การลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่ค่อยคุ้มทุนครับ เพราะว่าราคาเซลล์ยังแพงอยู่ การคืนทุนตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปครับ ส่วนใหญ่จะเกิน เงินลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแน่ๆครับ สำหรับระดับเมกกะวัตต์ขึ้นไป แต่ในต่างประเทศได้คิดค้าหาวิธีในการลดต้นทุน บาทต่อวัตต์ลง โดยการทำการรวมแสงนั้นเองครับ หรือ concentraeted คือการใช้เลนส์หรือตัวสะท้อนแสงเพื่อให้ให้เกิดการรวมแสงอยู่ที่จุดเดียว และใช้เซลล์ประเภท GaAs ที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ครับ โดยมีฮิทซิงช่วยระบายความร้อนด้วย และราคาต่อวัตต์จะลดลงมาเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวและถ้าลองดูศักยภาพใน เมืองไทย เมืองไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่แล้ว รับแสงแดดสุดกำลัง อากาศก็ร้อนด้วยร้อนโครตเลย หลายๆ คนก็คงจะคิดว่าใช้แบบ concentreated ดียิ่งกว่าซิอย่างงี้ คำตอบคือ ไม่จริงเสมอไปครับ คำตอบนี้สงสัยต้องตอบอีกยาวครับ เอาสั้นๆ แล้วกัน แสงอาทิตย์มี 2 แบบครับ คือ แบบตรง direct และแบบกระจาย diffuse ถ้าเป็นการติดตั้งแบบ concentreated ควรต้องใช้แสงตรงครับ เพื่อให้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าเป็นแบบ flat-panel ธรรมดา ใช้ได้ทั้งแสงตรงและแสงกระจายครับ และเมืองไทยมีแสงอาทิตย์ที่เป็นแบบตรงและแบบกระจายพอๆ กัน 60:40 โดยประมาณ ดังนั้นรวมทั้งต้องพิจารณาเรื่องที่ติดตั้งแผนการเป็นหลักด้วยครับ นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีSystemติดตามพระอาทิตย์หรือ tracking system ด้วย แต่สำหรับในเมืองไทย Systemflat-panel ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับ เพราะว่าเมืองไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร องศาจึงไม่ค่อยต่างกันมาก แต่ถ้าทำ tracking ได้ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกนิดนึงครับ แต่อาจจะไม่คุ้มทุนทำ เพราะต้องเสียค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น และค่าซ่อมบำรุงในแต่ละปี แต่สำหรับSystem concentreated ต้องทำSystem tracking ครับ เพราะว่าเราต้องรวมแสงให้ตรงลงบนเซลล์นะครับ ถ้าไม่ตกลงบนเซลล์ ประสิทธิภาพก็จะลดลงหรือเปลี่ยนเป็นศูนย์ไปได้เลยครับ

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

การติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์

การติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้ง แผงพลังงานแสงอาทิตย์

 

กรณีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
กับคำถามอันอย่างมากที่ถามกันเผ่านา เช่น จะติดตั้งโซล่าเซลล์ ไม่ทราบว่าควรใช้แบบไหน รุ่นไหน, บ้าน 2 ชั้น อยู่กัน 3 คน ควรใช้เท่าไหร่ , ทั่วๆไปใช้เท่าไหร่ , แค่หุงข้าวกิน เปิดทีวีสักเครื่องใช้เท่าไหร่ ฯลฯ
ผมตอบไว้ตรงนี้เลยว่าไม่มีใครตอบท่านได้หรอกครับ ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจว่าแต่ละคนใช้ไฟไม่เท่ากัน บิลค่าไฟแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นการที่จะตอบว่าเท่าไหร่นั้นตอบไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของท่าน มี 2 วิธี (แต่ควรเลือกใช้ วิธีที่1 ถ้าท่านทำได้นะครับ)
วิธีที่ 1
ถ้าท่านต้องการใช้โซล่าเซลล์ สิ่งที่ท่านต้องทราบก่อนคือ ท่านต้องการใช้ไฟฟ้าวันละเท่าไหร่ ผมจึงจะตอบท่านได้ว่าถ้าท่านใช้ไฟเท่านี้ท่านต้องติดตั้งโซล่าร์เท่านั้น
แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าใช้ไฟวันละเท่าไหร่?
1. ให้เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการใช้ หรือคาดว่าจะใช้ หรืออยากใช้ให้ได้ เช่น ทีวี 14นิ้ว ต้องการเปิดให้ได้วันละ 4 ชม. , หลอดตะเกียบประหยัดไฟ 10W ต้องการเปิด 6 ชม. , ฯลฯ
2. รวมปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการใช้ต่อวัน เช่น
• TV 14 นิ้ว กินไฟ 60W. เปิด 4 ชม. ดังนั้น = 60วัตต์ x 4ชม. = 240 วัตต์.ชม.
• หลอดไฟ 10W เปิด 6 ชม. ดังนั้น = 10วัตต์ x 6 ชม. = 60 วัตต์.ชม.
• อื่นๆ ถ้ามี ให้คำนวณเช่นเดียวกันนี้ (ที่ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะมีฉลากบอกเสมอว่า กินไฟกี่วัตต์ (W)
3. รวมการใช้ไฟต่อวัน (จากตัวอย่างด้านบน) = 240 วัตต์.ชม. + 60 วัตต์.ชม. = 300 วัตต์.ชม. นำตัวเลขนี้ละครับมาแจ้ง เราจะคำนวณให้ว่าท่านต้องติดตั้งโซล่าเซลล์กี่แผงราคาเท่าไหร่
4. จากค่าที่ได้ และถ้าเราจะประมาณตัวเลขคร่าวๆ เอาค่าที่ได้คูณ 30 จะเป็นจำนวนเงินที่คาดว่าต้องใช้โดยประมาณ จากตัวแบบงี้ 300 x 30 = 9,000 บาท น่าลงทุนไหม ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว
หมายเหตุ
- ตัวเลขการใช้ไฟต่อวัน ต้องเป็นตัวเลขจริงที่หามาด้วยวิธีคำนวณตามตัวอย่างข้างต้น แต่บนพื้นฐานที่เป็นจริง ไม่ได้ทำขึ้นลอยๆ เช่น TV. คงไม่มีใครเปิด24ชม. ถ้าคิดเผื่อๆไปก่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ตัวเลขจะสูงมากและตัวเลขที่สูงมากนั้น ก็ต้องจ่ายมากเช่นกัน
- นี่คือตัวเลขประมาณการ ดังนั้นอย่าถามว่า ทำไมต้องคูณ 30 คุ้มค่าหรือเปล่า แต่ควรคำนึงถึงความยากลำบากในการหาไฟฟ้ามาใช้ ได้หรือเปล่ามากกว่า ถ้ามีไฟฟ้าเข้าถึง และการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินของท่านแล้วเสียเงินสักแสนสองแสนเพียงครั้งเดียว อย่างนั้นผมเกื้อหนุนให้ลากสายเอาเถอะ
วิธีที่ 2
หากวิธีที่ 1 ไม่สามารถทำได้ โปรดแจ้งงบประมาณที่ท่านต้องการใช้ เช่นแจ้งเป็นตัวเงินมาเลยว่าท่านจะใช้เงินเท่าไหร่ในการติดตั้งSystemโซล่าร์ เอาตัวเลขนั้นไปหารด้วย 65 จะได้กำลังไฟฟ้าที่ท่านผลิตได้ในแต่ละวัน เช่น ท่านมีงบประมาณ 30,000 บาท หารด้วย 30 เท่ากับ 1,000 หมายความว่า ด้วยเงิน 30,000 บาท ท่านจะผลิตไฟฟ้าใช้ได้วันละ 1,000 วัตต์ (โดยประมาณ)
ทีนี้ 1,000 วัตต์เอาไปทำอะไรได้บ้าง ก็คงเกิดคำถามอีก คือ ถ้าท่านมีอยู่1,000วัตต์ต่อวัน แล้วท่านใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คกินไฟสัก 70 วัตต์ , ใช้ไป 1 ชม.ก็หายไป 70 ใช้ไป3ชม.ก็หายไป 210วัตต์ ก็เอาไปลบออกจาก 1,000 ที่เรามี เหลือเท่าไหร่ก็ใช้อย่างอื่นได้เท่าที่มีเหลือให้ใช้ได้เพียงแค่นั้นอย่างงี้เป็นต้น
มันก็เหมือนๆกับว่า วันหนึ่งๆ ท่านหาเงินได้1,000บาท แล้วท่านจะคิดแผนการใช้อย่างไรก็เท่านั้นเองครับ เช่นกินข้าวกะเพราไปจานนึงก็ลบไป30บาท ก็เหลือ 970 อะไรอย่างงี้ล่ะครับ
ข้อควรทราบ
ยํ้าอีกรอบว่าการนำพลังงานทดแทนมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม ในปัจจุบันยังมีราคาค่อนข้างสูง โดยทั่วไปแล้ว ณ. ขณะนี้จึงเหมาะสำหรับที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเพียงแค่นั้นอย่างไรก็ตามหากไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า สิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องของการประหยัดครับ เช่น หลอดไฟ 40 วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอดตะเกียบก็จะประหยัดกว่า หรือ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ DeskTop , PC ถ้าเปลี่ยนเป็น Notebook ก็จะประหยัดกว่า 4-5 เท่า เช่นนี้เป็นต้น
ขอใช้บทความง่ายๆนี้ตอบคำถามของท่าน เนื่องด้วยว่าในวันหนึ่งๆทางเราต้องตอบคำถามเช่นนี้อย่างมาก หวังว่าท่านคงเข้าใจเรานะครับ
สายไฟโซลาร์เซลล์ DC PV1-F Cable & AC Cable

การเลือกขนาดสายไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น เราจะดูที่ พิกัดการทนกระแสไฟฟ้า ของสายไฟฟ้าเป็นสำคัญ กล่าวคือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้ามาก เราก็ต้องเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้าน้อย เราก็ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงมา และเลือกประเภทของสายให้เหมาะสม เช่น สายไฟ AC สายไฟ DC

การเลือกขนาดสายไฟฟ้ากระแสสลับ AC
การเลือกสายไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ใช้งานในบ้านให้เหมาะสม เพื่อให้ความปลอดภัย เราจะดูจากโหลดการใช้งาน หรือกระแสไฟฟ้า แอมแปร์ที่ไฟฟ้าไหลผ่าน โดยเผื่อค่าความปลอดภัยอย่างน้อย 25% เพื่อให้ป้องกันการเกิดไฟไหม้ ที่ภาษาประชาชนเรียกว่าไฟลัดวงจร แต่ที่จริงแล้วเกิดจากการ ใช้สายไฟเล็กเกินไป ทำให้สายไฟร้อนจัด จนเกิดไฟลุก

และการใช้ไฟฟ้านานเกิน 3 ชั่วโมง ประสิทธิ์ภาพของสายไฟจะลดลง 80% ดังนั้น การคำนวณขนาดสายไฟต้อง เผื่อค่าความปลอดภัย เพิ่มจากขนาดที่ใช้ 25% ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งขนาดสายไฟที่ใหญ่ขึ้นราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนการเลือกสายไฟแบบมี เส้นเดียว เส้นคู่ หรือ 3 เส้น 4 เส้น ที่อยู่รวมในสายเส้นเดียว ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน และควรใช้สีของสายไฟคนละสี เพื่อให้รู้ว่าเป็นเส้นใดในปลายสาย

สายไฟฟ้า THW เป็นสายฟ้าที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์(แล้วแต่ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1ชั้น และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตั้งต้องร้อยเข้าไปในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอรกรีต หรือเดินบนฝ้าเพดาน สาย THW นี้ ไม่แนะนำให้ติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน ไม่ให้สายสัมผัสกับดินหรืออากาศโดยตรง ต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น

สายไฟฟ้า VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์(ไฟตามบ้านเรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2เส้น หรือ 3เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วยฉนวนพีวีซี 2ชั้น สำหรับการติดตั้งภายในอาคารเพียงแค่นั้นไม่ควรนำสาย VAFไปติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดินเด็ดขาด เพราะฉนวนที่หุ้มสาย VAF นี้ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดยทั่วไป ที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้าน ด้วยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย

สายไฟฟ้า VCT เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถฝังใต้ดิน หรือติดตั้งนอกอาคารได้ เช่นใช้สำหรับสายโคมไฟฟ้า ในสวนหน้าบ้าน หรือสายไฟฟ้าที่จ่ายไปยังปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้ เป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น และฉนวนชั้นนอก เป็นสามารถทนต่อสภาพอากาศ แรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้มาถึง 750โวลต์

การเลือกขนาดสายไฟฟ้ากระแสตรง DC สำหรับโซลาร์เซลล์ solar cable PV1-F
สาย PV1-F เป็นสายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อให้Systemโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทดความร้อน การออกแบบSystem จึงควรระมัดระวังในการพิจารณา เลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของSystem หากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้จากกระแสที่มากเกินได้

การใช้สายผิดประเภท เช่นนำสาย AC มาแทน DC ซึ่งลดต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา การติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหาในตอนส่งงาน เพราะเหตุว่าสายใหม่ยังนำไฟได้ดี แต่หากใช้งานไปเรื่อยๆ เกิดความร้อนความชื้น จะเกิดไคลที่ผิวทองแดง เพราะสายไม่ได้เคลือบผิว กระแสเริ่มลดลงเรื่อยๆ ได้ไฟน้อยลง การคืนทุนยิ่งยาวนานขึ้น เพราะไฟ DC วิ่งที่ผิว หากผิวสายไฟสปกรก กระแสจึงไหลผ่านไม่สะดวก หลายสถานที่ต้องรื้อSystemเดินสายใหม่หมด มาใช้สาp PV สำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ

การติดตั้งSystemผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องใช้สายไฟสำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ต้องมีความถนัดทนอุณหภูไม่ได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส ซึ่งเรียกสายสำหรับโซลาร์เซลล์ ว่า PV / PV1-F ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้นเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไฟไหลผ่านได้ดี เพราะไฟฟ้าSystemกระแสตรง จะวิ่งที่ขอบของสายไฟเส้นเล็กๆ มีค่าความสูญเสียการไฟฟ้าน้อยกว่า การใช้สายไฟเส้นใหญ่ๆเพียงเส้นเดียว และสายยังเคลือบด้วยดีบุก เพื่อให้ป้องกันการกัดกร่อน หรือตระใคร่เมื่อเกิดความชื้น สายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิ ทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้ สูงมากกว่า 90 องศาเซลเซียส

รวมทั้งการเลือกใช้ขนาดสายไฟ และการต่อเชื่อมที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปดูแลรักษาตรงเวลานาน และปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน การเลือกชนิดและขนาดสายไฟได้ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความเชื่อถือของSystemเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสายไฟควรต้องมีขนาดเพียงพอ ที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด ไหลไปตามสายไฟได้ และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อย รวมทั้งสายไฟควรมีระยะสั้นเท่าที่จำเป็น เนื่องจากว่าสายไฟมีความต้านทานอยู่ จึงต้องมีแรงดันในการผลัก ให้กระแสไหลไปตามสายไฟ ถ้าความต้านทานของสายไฟมากขึ้น ยิ่งต้องใช้แรงดันมากขึ้น ปริมาณแรงดันที่ใช้ผลักกระแสนี้เรียกว่า แรงดันตกในสายไฟ

ข้อต่อสายไฟ DC รุ่น MC4
ข้อต่อสายไฟ MC4 เป็นข้อต่อสายที่ออกแบบมาเพื่อให้กันน้ำ เพื่อให้ความปลอดภัยในระยะยาว ถอดประกอบง่าย และปัจจุบัน มีการออกแบบข้อต่อขนาน 2/1 3/1 มาให้เลือกใช้งาน รวมทั้งไดโอดเพื่อให้ป้องกันไฟย้อนกลับ หรือต้านการไหลของกระแส ในวงจรขนาน

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

ใช้เวลานานแค่ไหนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์​

ใช้เวลานานแค่ไหนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์​

ใช้เวลานานแค่ไหนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์​
ใช้เวลานานแค่ไหนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์​

 

ใช้เวลานานมากแค่ไหนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์​
February 21, 2019โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์โซลาร์เซลล์ แผง โซ ล่า เซลล์
การเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็เหมือนกับการซื้อรถสักคัน คุณค้นคว้า คุณเปรียบเทียบ คุณปรึกษา คุณต่อรอง แล้วสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คุณจะลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าไปอีก 25 ปี (อาจจะ 40+) คุณจะเพิ่มความสมดุลให้กับบ้าน และคุณกำลังทำสิ่งดี ๆ ให้กับโลก ดังนั้นคำถามของตอนนี้คือ มันจะใช้เวลามากแค่ไหนที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านคุณ คำตอบก็คือ แล้วแต่เลย

การประเมินสถานที่ติดตั้ง
ภายหลังที่คุณเลือกบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญจะมาที่บ้านของคุณเพื่อให้เยี่ยมชมและประเมินจุดที่จะติดตั้ง เขาทำการบ้านมาแล้ว ทั้งดูแผนที่ใน Google maps และสำรวจบ้านของคุณเพื่อให้หาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ แต่ตอนนี้เขาต้องตรวจเพื่อให้รับรองดีไซน์ ทั้งวัดขนาด ตรวจตราหลังคาและคุณสมบัติ และปรับขนาดต่าง ๆ เพื่อให้วัดค่าเงาได้อย่างแม่นยำและอะไรก็ตามที่บังแสงอยู่บนหลังคา

อนุมัติดีไซน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผงโซล่าเซลล์ยังไม่เสร็จในจุดนี้ หลังจากพิจารณาสถานที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์แผงโซล่าเซลล์จะปรับค่าต่าง ๆ สำหรับแผงโซล่าเซลล์บ้านคุณ เพื่อให้ให้กับการใช้งานในบ้านคุณ ความปรารถนาของคุณ และวิธีการติดตั้งแผงที่ดีที่สุดเพื่อให้ให้ทุกอย่างบริบูรณ์แบบ และสุดท้ายแล้ว เขาจะส่งอีเมล์หาคุณเพื่อให้รับการอนุมัติ

ขออนุญาต
ขั้นตอนต่อไปคือการขออนุญาตจากตัวเมืองเพื่อให้การก่อสร้าง หน่วยงานรัฐบางที่อาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์ในการดำเนินการและได้รับอนุญาต ในขณะที่บางที่อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือมากกว่านั้น ความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความยุ่งของหน่วยงานรัฐท้องถิ่นของคุณตอนที่ยื่นคำขอไป โดยส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านแผงโซล่าเซลล์จะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขออนุญาต ผู้ซึ่งจะรู้จักกับหน่วยงานรัฐและสามารถรายงานพวกเขาได้

การคิดแผน
เมื่อดีไซน์ของคุณได้รับไฟเขียวแล้ว คุณจึงควรคิดแผนว่าจะติดตั้งเมื่อไหร่ ทีมงานจะใช้เวลาไม่กี่วันในการติดตั้ง แต่งานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายนอกบ้านของคุณ คุณยังต้องจัดเวลาเพื่อให้นัดตรวจทานหลังการติดตั้งกับบริษัทที่คุณจ้างมา เพื่อให้ให้มั่นใจว่าแผงโซล่าเซลล์ของคุณติดตั้งเรียบร้อย และปลอดภัยที่จะใช้งาน

การติดตั้ง
เมื่อการขออนุมัติผ่านแล้ว การติดตั้งก็เริ่มขึ้นได้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในครัวเรือนหรือตึกบริษัทค่อนข้างเร็ว ใช้เวลาเพียง 2-4 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวตึก เมื่อการติดตั้งสำเร็จด้วยดีแล้ว จึงควรนัดกับทีมงานท้องถิ่นมาพิจารณา เพื่อให้ให้มั่นใจว่าการติดตั้งถูกต้องตามกฎระเบียบ
ตัวแทนจากทางบริษัทจากพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ความมั่นใจว่าSystemเชื่อมต่อกับSystemไฟดีแล้ว นัดตรวจตราและได้รับอนุมัติจะใช้เวลาอีกประมาณ 30-45 วันหลังการติดตั้งสำเร็จแล้ว เมื่อได้รับใบเสร็จจากบริษัทแล้ว เราก็แค่เพียงเปิดSystemของคุณและจากนั้นก็พร้อมใช้งานได้เลย

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซล่าได้หรือไม่?​

หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซล่าได้หรือไม่?​

หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซล่าได้หรือไม่
หลอดไฟสามารถให้พลังงานกับแผ่นโซล่าได้หรือไม่

 

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจแสงโซล่า โซล่าเซลล์นั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งจากแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ เช่น หลอดไฟ แต่โซล่าเซลล์ไม่สนองตอบต่อแสงทุกรูปแบบ ความยาวคลื่นของสเปกตรัมอินฟราเรดมีพลังงานไม่พอต่อการกระแทกอิเล็กตรอนในซิลิคอนของโซล่าเซลล์และความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตมีพลังงานมากเกินไปที่สร้างความร้อนซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์ ดังนั้นแผงโซล่านั้นต้องการความยาวคลื่นจำกัด ในสเปกตรัมแสงเพื่อให้สร้างปริมาณไฟฟ้าที่มีประโยชน์ได้

ก่อนอื่นเรามาเอ่ยถึงเรื่องโซล่าเซลล์สร้างมาจากอะไร
โซล่าเซลล์ประกอบด้วยซิลิกอนสองชั้นของที่เรียกว่า N-type และ P-type เลเยอร์แรกจะมีองค์ประกอบ เช่น สารหนูเพื่อให้ให้วัสดุมีประจุไฟฟ้าลบ และอีกชั้นจะถูกสร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ให้ประจุเป็นบวก ทั้งสองด้านทำหน้าที่เหมือนขั้วของแบตเตอรี่ซึ่งให้กระแสไฟฟ้าผ่านส่วนประกอบวงจรและด้านลบของโซล่าเซลล์ ซึ่งมีการผลิตจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ซิลิคอนในรูปผลึกหรือซิลิคอนแบบแก้ว อย่างไรก็ตามเซลล์ชนิดผลึกมีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดอสัณฐาน

ประการที่สอง นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแสงแดดและแสงประดิษฐ์
โดยทั่วไปโซล่าเซลล์จะทำงานได้ดีกับแสงแดดธรรมชาติเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรืออุปกรณ์อวกาศหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กในร่ม เช่น เครื่องคิดเลขและนาฬิกา หลอดไฟดวงอาทิตย์และแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ สร้างสเปกตรัมแสงซึ่งมีรูปแบบของแสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน เช่น อินฟราเรด แสงที่มองเห็นและคลื่นอัลตร้าไวโอเลต แต่ดวงอาทิตย์สร้างคลื่นอัลตร้าไวโอเล็ตจำนวนมากซึ่งต่างจากหลอดไส้ที่มีน้อยมาก ตัวรับของแผงโซล่าเซลล์ผลิตขึ้นเพื่อให้ดึงความยาวคลื่นแสงโดยไม่ตรวจจับแหล่งกำเนิดแสง ดังนั้นโซล่าเซลล์จะสนองตอบต่อความยาวคลื่นแสงในรูปแบบที่แตกต่างกัน แปลงคลื่นของสีแสงที่มองเห็นได้เพียงอย่างเดียวเป็นไฟฟ้าและไม่สนใจคลื่นอินฟราเรด สเปกตรัมที่ปล่อยออกมาจากแสงจากหลอดไส้สามารถให้ความยาวคลื่นที่โซล่าเซลล์สามารถวิ่งบนแสงของมันได้ ซึ่งยังสามารถทำงานได้กับไฟ LED

ความสว่างและพลังงานเป็นอย่างไร?
ปริมาณของแสงที่ส่องบนโซล่าเซลล์นั้นเรียกว่า ความสว่างหรือความส่องสว่าง เซลล์ไม่สร้างพลังงานในความมืดสนิท เมื่อระดับความสว่างเพิ่มขึ้นการผลิตพลังงานจะสูงขึ้นจนกระทั่งถึงขีดจำกัด และเมื่อเกินขีดจำกัดนี้ แสงที่มากขึ้นจะไม่ให้กระแสเพิ่มเติม โดยทั่วไปแล้วโซล่าเซลล์ในวันที่แดดจัดจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตรบนพื้นผิวโลก แต่โซล่าเซลล์ทั่วไปจะได้รับเพียงนิดหน่อยในส่วนนี้เนื่องจากว่าขนาดของมันมีเพียงไม่กี่ตารางเซนติเมตร หลอดไฟจะให้พลังงานระหว่าง 40 และ 100 วัตต์ รวมทั้งความยาวคลื่นอินฟราเรด หากคุณถือแผงโซลาร์เซลล์ใกล้กับหลอดไฟก็จะได้รับแสงในปริมาณใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามดวงอาทิตย์ก็มีพลังงานมากที่สุดและหลอดไส้ในระยะใกล้ก็สามารถทดแทนขนาดที่เล็กได้

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

สร้างบ้าน Solar Rooftop ลดใช้ไฟอย่างยั่งยืน เพื่อยืดอายุพลังงาน แล้ว เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

สร้างบ้าน Solar Rooftop ลดใช้ไฟอย่างยั่งยืน เพื่อยืดอายุพลังงาน แล้ว เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

สร้างบ้าน Solar Rooftop ลดใช้ไฟอย่างยั่งยืน
สร้างบ้าน Solar Rooftop ลดใช้ไฟอย่างยั่งยืน

 

เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

พลังงานสะอาด นอกจากจะเป็นตัวช่วยให้โลกดูน่าอยู่ขึ้นแล้ว ยังคงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าจับตามองในการเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งศึกษาที่หลายข้างให้ความสนใจ ด้วยเหตุว่าพลังงานกระแสหลักซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่อดีตที่กำลังจะหมดไปจากโลกในไม่ช้าไม่นานนี้ ซึ่งพลังงานที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ เพราะเป็นทางเลือกง่าย ๆ ที่เราสามารถดึงมาใช้ได้เป็นประจำอยู่แล้ว จากในอดีตที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเพียงตัวนำความร้อนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพียงเพียงแค่นั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเห็นถึงประโยชน์ของมันมากยิ่งขึ้น จากศักยภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้มาจากโซล่าเซลล์ในกระบวนการแปลงไฟฟ้าเพื่อให้ผลิตกระแสไฟถือได้ว่าคือพลังงานสะอาด มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยม และดีที่สุดในการนำไฟฟ้ามาใช้ภายในครัวเรือน แม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง ส่วนราคาค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อโซล่าเซลล์ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่มาก มีอุปกรณ์จำเป็นหลากหลายที่ใช่พ่วงกันเวลาใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ เครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ออฟกริด อินเวอร์เตอร์สายส่ง อินเวอร์เตอร์ไฮบริด โซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ โซลาร์ชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่แบบแห้ง แบตเตอรี่แบบน้ำ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบกระแสตรง DC ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบกระแสสลับ AC ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ไฮบริด AC/DC ไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่งต้องตัดสินใจเลือกซื้อชุดโซล่าเซลล์ทั้งชุดอย่างครบวงจรโดยยึดหลักความปรารถนาไฟของบ้าน

ค่านิยมเรื่องของพลังงานรักษ์โลกได้เริ่มแพร่หลายไปในวงกว้าง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเอ่ยถึงกันอยู่เรื่อย ๆ ในแวดวงตลาดอหังสาริมทรัพย์ เนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่เริ่มสร้างบ้านหรือมีความคิดที่จะซื้อบ้านได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้นไปเลย ว่าตกลงแล้วเราจะเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์โดยที่จะไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยไหม ซึ่งนอกเสียจากเรื่องการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน เหนือไปกว่านั้นในการลงทุนโซล่าเซลล์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดูแล้วคุ้มค่า และไม่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกันกับการลงทุนในเรื่องอื่นเป็นอย่างมากทีเดียว

บ้านในเมืองไทยที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ไปแล้ว...อาจจะยังไม่ค่อยมากเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศเพราะด้วยข้อจำกัดด้านราคา คนทั่วไปจึงยังไม่ค่อยเข้าถึงการติดตั้งโซลาร์พลังงานใช้เองภายในบ้านสักเท่าไหร่ คนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านส่วนใหญ่ จึงเป็นบ้านจัดสรรที่มีที่ทางรองรับแผงโซล่าเซลล์หรือในองค์กรที่มีงบประมาณเพียงพอที่จะติดตั้ง โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อให้หวังผลชดเชยในระยะยาวที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากทีเดียว ยิ่งเป็นในองค์กรขนาดใหญ่การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ถือว่าคุ้มกว่า จากจำนวนหน่วยกระแสไฟฟ้าที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ซึ่งนั่นก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรนั้น ๆ ได้ดีทีเดียว วัดได้จากจำนวนการผลิตโซล่าเซลล์ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2006 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากสถิติพบว่ามีการผลิตไฟโตโวลเทค (Photovoltaics : PV) ซึ่งเป็นวัสดุในการผลิตแผงโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นถึง 3800 เมกะวัตต์ทั่วโลก

แผงโซล่าเซลล์เป็นส่วนหนึ่งในชุดโซล่าเซลล์ที่มีการเอ๋ยถึงที่สุดในการเป็นเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน แล้วแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่บนหลังคาบ้านของเราจะอยู่ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้านได้ตลอดไปเลยหรือเปล่า เชื่อว่าคนที่ตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ก็คงหวังว่าจะได้ใช้ไฟฟรีไปยาว ๆ เรื่อย ๆ นาน ๆ แต่อย่างไรก็ตามทุก ๆ สิ่งมีอายุขัยของตัวมันเอง ดังนั้น แผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเองก็มีวันหมดอายุเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีอายุการใช้งานยาวนานถึงเกือบ 30 ปี เพราะถ้าอยู่ใช้งานไปยาวนานกว่านี้ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ตามอายุใช้งาน โซล่าเซลล์ในบ้านจะมีศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงในช่วงแรก ๆ ราวร้อยละ 20 ของ 10-12 ปี และจะมีประสิทธิภาพลดลงสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-20 ในการใช้งาน 25 ปี วัดจากในตลาดอุตสาหกรรมแผงโซล่าเซลล์ แต่หากดูที่คนที่ใช้งานจริง ๆ มองว่าการทำงานของแผงโซล่าเซลล์เป็นปกติและลดลงเพียงร้อยละ 6-8 ผ่านอายุการใช้ช้งานของแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี ซึ่งก็เป็นข้อดีของผู้ซื้อที่สนใจ ที่สามารถมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้ใช้ไฟฟรี จากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop ที่อยู่บนหลังคาบ้านของตนได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะถ้าเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ครบวงจร จากผู้ให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด มีความรู้ และชำนาญในด้านการผลิตแผงโซล่าเซลล์จากวัสดุคุณภาพที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับไฟฟ้าภายในบ้าน

แผงโซล่าเซลล์ จะมีลักษณะเป็นแผ่นกระจกหนาทึบ ที่มาจากสารกึ่งตัวนำที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหายากต่าง 90% โดยที่เมื่อหมดอายุขัยแผงโซล่าเซลล์แล้วแผงโซล่าเซลล์ส่วนหนึ่งถึง 95% จะสามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้ ซึ่งทางประเทศแถบยุโรปได้เริ่มกระบวนการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานจำนวนมากที่ถือเป็นกากของเสียและอยู่ในขั้นของการกำจัดทิ้ง โดยบริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่พวกเขาได้นำเอาแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้แล้วกว่า 85% มารีไซเคิล และตั้งเป้าว่าจะสามารถนำไปรีไซเคิลให้ได้มากที่สุดประมาณ 80% ของโซล่าเซลล์ทั้งหมด

สำหรับการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ กระบวนการจัดการจะขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุที่นำมาทำโซล่าเซลล์ ได้แก่ โซล่าเซลล์ที่ทำมาจากซิลิกอน (Silicon Based) และโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin-Film Based) ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก อย่างแคตเมียมและเทลลูไรด์ นอกเหนือไปจากนี้โซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนั้นมีประสิทธิภาพดีมากกว่าในการนำไปรีไซเคิล แม้การรีไซเคิลจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการกำจัดโซล่าเซลล์ใช้แล้วซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์จึงต้องคำนึงถึงSystemการจัดการอย่างรัดกุม เพื่อให้กำจัดแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ที่สามารถนำชิ้นส่วนทั้งหมดกลับมาผลิตใหม่ หรือรีไซเคิลโซล่าเซลล์ให้ได้ 100%

นอกเสียจาก “การดูแลรักษาโซล่าเซลล์” ให้อยู่ใช้งานไปอีกนาน เพื่อให้สร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านของเรา อาจควรต้องอาศัยช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การตรวจตราSystemของโซล่าเซลล์ในแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะ รวมไปถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ใหม่ หากที่พักของคุณยังคงจำเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้โซล่าเซลล์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าอยู่ การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างแผงโซล่าเซลล์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืม ด้วยตัวกฎหมายไทยภายใต้พระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 พ.ค. 2558 ที่ยังคงมีการบังคับใช้งาน ฉะนั้นการจัดการโซล่าเซลล์ที่หมดอายุใช้งานแล้วให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน จึงถือเป็นความประพฤติปฏิบัติสำคัญที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นสินทรัพย์โดยชอบธรรม จำเป็นควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษก่อนการเปลี่ยนโซล่าเซลล์หรือเลือกกลับมาการจ่ายค่าไฟคงเดิม ก็ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านจำเป็นจะต้องตัดสินใจ และโยงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเพื่อให้เลือกติดตั้งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนั่นเอง

 

การดูแล บำรุง รักษาแผงโซล่าเซลล์

1. เริ่มแรกตั้งแต่ตอนเริ่มติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ต้องดูให้ดีเสียก่อนในเรื่องจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ว่ามีร่มเงาไม้หรือเปล่า ไม่ควรวางแผงโซล่าเซลล์ไว้ในจุดที่มีต้นไม้เยอะจนเกินไป จนทำให้แสงอาทิตย์สาดส่องมาไม่ทั่วถึง แผงโซล่าเซลล์ก็จะรับแสงแดดได้ไม่ดีพอต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า

2. ควรมีการจดบันทึกการทำงานแผงโซล่าเซลล์ย้อนหลังเอาไว้ จะได้นำสถิติมาใช้เพื่อให้พิจารณาประสิทธิภาพของแผงและการทำงานของSystemกักเก็บไฟฟ้า

3. ในระหว่างการทำงานของแผงโซล่าเซลล์จะมีไฟสีเขียวขึ้นเพื่อให้แสดงให้คิดว่ายังรับแสงได้เป็นปกติ แต่ถ้าแผงโซล่าเซลล์มีปัญหาไฟจะกระพริบไม่ปกติหรือดับไปเลย ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าโซล่าเซลล์อาจเกิดปัญหาขัดข้อง ให้ลองปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ให้มาตรวจเช็คSystemการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปตามเดิมคงเดิม

4. หมั่นทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ตลอดอายุการใช้งาน โดยให้สังเกตดูจุดที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ว่ามีฝุ่นมากน้อยเพียงใด รอบๆนั้นมีละอองไอน้ำเกาะหน้าแผงหรือเปล่า ซึ่งถ้ามีนกแมลง และสัตว์เล็ก ๆ ก็จะทำให้เกิดคราบสกปรก จากมูลของสัตว์ ฯลฯ ขึ้นมาตามไปด้วย

5. สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดนั้นไม่ยาก แต่ถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก สามารถจ้างช่างหรือคนที่ชำนาญการมาทำความสะอาดได้ โดยทำความสะอาดด้วยฟองน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดกระจกแล้วล้างน้ำสะอาด จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดก็เพียงพอ แต่ก็ไม่ควรที่จะขัดแรงมาจนทำเกิดรอยขีดขูด

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทางเลือกประหยัดค่าไฟระยะยาว ให้กับบ้านชองคุณ

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทางเลือกประหยัดค่าไฟระยะยาว ให้กับบ้านชองคุณ

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทางเลือกประหยัดค่าไฟระยะยาว ให้กับบ้านชองคุณ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทางเลือกประหยัดค่าไฟระยะยาว ให้กับบ้านชองคุณ

 

ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ทางเลือกประหยัดค่าไฟระยะยาว ให้กับบ้านชองคุณ

ตามที่เข้าใจว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่แพร่หลายส่วนหนึ่งมาจากการผลักดัน และช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ในการออกนโยบายส่งเสริมในเงินอุดหนุนของการดำเนินงานกับทางการไฟฟ้า ให้มีการช่วยซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์คืนจากภาคประชาชนที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ ทว่าก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหผู้ตัดสินผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในหลายปีที่ผ่าน ทั้งหมดนั้นล้วนได้รับการส่งเสริมด้านเงินทุนจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงแดด พลังงานลม พลังงานน้ำ กังหันน้ำพลังงาน ฯลฯ

ทว่า ในปัจจุบันการช่วยเหลือเรื่องเงินทุนไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพียงเพียงแค่นั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากข้างครัวเรือน และที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน ฯลฯ ด้วย ในความอาสาที่จะลงทุนเงินเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร เพื่อให้ใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์ในที่ดินของพวกเขา อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าต้นทุนทางพลังงานโซล่าเซลล์ถูกลงกว่าเดิมลงมาก จนกล่าวได้ว่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน ฟอสซิล เป็นอันมาก

แต่แม้กระนั้น ก็มิใช่เหตุผลที่การตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านเรือนจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยได้ แม้ว่าจะมีพลังงานแสงอาทิตย์และก็ตามที่เผ่านาช่วยให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด แต่ก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานหลักจากการผลิตไฟฟ้าส่วนกลาง ซึ่งจะมีแหล่งพลังงานการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากหลายที่ด้วยกันดังเช่น น้ำมัน ถ่านหิน ฟอสซิล ฯลฯ โดยเฉพาะกับพลังงานจากฟอสซิลที่ส่งผลร้ายต่อโลกมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถสร้างก๊าซเรือนกระจกให้แก่ชั้นบรรยากาศมากถึงร้อยละ 25 ไม่เพียงเท่านี้ เพราะผลกระทบในการผลิตพลังงานยังรวมไปถึงอุตสาหผู้ตัดสินผลิตไฟฟ้า รวมทั้งSystemการขนส่งในปัจจุบัน ที่ยิ่งเวลาก้าวเลยไปการย่นระยะเวลาให้สั้นลงมากเท่าใดก็ยิ่งควรต้องสร้างมลภาวะแก่โลกมากเพียงแค่นั้นแต่อย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีมากขึ้นเท่าทวี แล้วสิ่งที่จะมาทดแทนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนโลกได้ดีไปกว่าพลังงานกลุ่มนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาหมุนเวียนได้ไม่รู้จบ และไม่มีวันหมดไปในเร็ววันนี้อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ‘โซล่าเซลล์’ คงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในบรรดาพลังงานทดแทนทั้งหลายในปัจจุบัน

ดูเหมือนว่า ในแง่ของการใช้พลังงานที่ดึงจากทรัพยากรโลกกำลังผันแปร จากพลังงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของโลกใบนี้ ไปสู่การสรรหาพลังงานอื่นมาเป็นพลังงานทดแทนพลังงานหลัก ที่ยั่งยืนกว่าและรังแกโลกน้อยมากกว่าการเสาะหาพลังงานธรรมชาติ อย่างเช่น น้ำมัน แร่ธาตุ ถ่านหิน ฯลฯ มาใช้ ส่วนในเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและลดใช้ทรัพยากรโลก ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ รวมทั้งพลังงานที่ขับเคลื่อนโดย ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ได้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ พลังงานลม และน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ หากลดใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติจะช่วยชะลอการหายไปของทรัพยากรที่นำมาสร้างไฟฟ้าได้ให้ยังคงอยู่เพื่อให้ลูกหลานต่อไป ในการหยิบยืมมาใช้เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าใช้ในภายภาคหน้าต่อไปได้ดีที่สุด

รวมไปถึง เรื่องของหายนะทางพลังงานธรรมชาติที่เกิดต่อโลก ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลดน้อยลง เหตุเพราะทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จนก่อเกิดเป็นโลก (Earth) ที่ให้เราได้อาศัยอยู่ใบนี้

เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ส่งผลกระทบที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเมืองไทยซึ่งนอกจากปัญหาทางอากาศแล้ว สิ่งที่เป็นต้นตอของมลภาวะทางอากาศ นอกจากเรื่องของทรัพยากรลดน้อยลง ก็มาจากปัญหาการจราจรติดขัด ที่เกี่ยวโยงกับการใช้น้ำมันอันเป็นเชื้อเพลิงทางพลังงานหนึ่งที่สำคัญต่อโลกเป็นเป็นอย่างมากโดยตรง

ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างจึงทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งในต่างประเทศที่มีอัตราการเพิ่มอย่างก้าวกระโดด ส่วนเมืองไทยเองก็ยังคงครองความนิยมไม่น้อย ดูได้จากปัจจุบันที่มีคนหันมาทำงานด้านนี้กันอย่างจริงจัง และมีบริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบครบวงจรให้ได้เลือกใช้บริการอย่างมาก

เหนือไปกว่านั้นถ้าวัดจากสถิติการเพิ่มขึ้นในบ้านที่มีแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ปรากฏว่าได้มีอัตราการผลิตแผ่นโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 50 วัดจากทั่วโลกจะอยู่ที่ 3800 เมกะวัตต์ และมีกำลังในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 12400 เมกะวัตต์ เรียกว่า มากพอที่จะนำไปให้คนในครัวเรือนต่าง ๆ จากทั่วโลก 2.4 ล้านหลังทั่วอเมริกา

แต่ไม่ใช่เพียงแค่หลังคาโซล่าเซลล์แค่นั้นยังมีหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญคือ thin-film technologies ที่ได้เริ่มมีงานวิจัยและผลิตตั้งแต่ปี 2006 ที่ทำให้ต้นทุนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ลดลงอย่างชัดเจนเลยทีเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้จึงทำให้การเข้าถึงของคนเกี่ยวกับเรื่องการผลิตพลังงานใช้เองเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้น “ต้นทุนถูกลงการคืนทุนเร็วขึ้น” มันก็คุ้มค่าเพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้คนที่คิดจะสร้างบ้าน ไม่ได้คิดว่าการมีโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้ที่บ้านเป็นเรื่องที่ดูเพ้อฝันอีกต่อไป บวกกับมีการแข็งขันกันในเรื่องของการให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์

เมื่อนึกถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากพลังงานทดแทนไฟฟ้า ที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือนตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีทีเดียวที่จะทำให้การติดตั้งเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้ ยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มากขึ้นเท่าไหร่การเข้าถึงซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย บวกรวมกับการให้ความร่วมมือในการออกนโยบายที่เอื้อต่อผู้คนในการมีโซล่าเซลล์ในบ้านของตนเองด้วยแล้ว จึงทำให้พัฒนาการในการเติบโตในตลาดซื้อ-ขายโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอย่างแจ่มแจ้ง

เหนือไปกว่านั้นถ้าวัดจากสถิติการเพิ่มขึ้นในบ้านที่มีแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ปรากฏว่าได้มีอัตราการผลิตแผ่นโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 50 วัดจากทั่วโลกจะอยู่ที่ 3800 เมกะวัตต์ และมีกำลังในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง 12400 เมกะวัตต์ เรียกว่า มากพอที่จะนำไปให้คนในครัวเรือนต่าง ๆ จากทั่วโลก 2.4 ล้านหลังทั่วอเมริกา

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

แผงโซล่าเซลล์ เลือกใช้งานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ?

แผงโซล่าเซลล์ เลือกใช้งานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ?

แผงโซล่าเซลล์ เลือกใช้งานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ?
แผงโซล่าเซลล์ เลือกใช้งานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ?

 

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ แผงโซล่าเซลล์ กันก่อน
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ถือเป็นพลังงานที่สะอาด โดยจะทำการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการต่าง ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย อย่างไฟโซล่าเซลล์ ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ในตัวของมันเอง ซึ่งพลังงานจาก โซล่าเซลล์ (Solar Cell) จะไม่มีการปล่อยก๊าสที่เป็นของเสียเหมือนกับการผลิตพลังงานอื่น ๆ อย่าง น้ำมัน ไฟฟ้า ถ่านหิน หรืออื่น ๆ

ดังนั้น แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel) ก็คือการรวมกับของโซล่าเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อวงจรเชื่อมกันเป็นแผงขนาดใหญ่ เพื่อให้ที่มันจะสามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากยิ่งขึ้น และสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเช่นกัน โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

แผงโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 2 ชนิด
แผงโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 2 ชนิด
1. โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิคอนที่บริสุทธิ์ผลึกเดี่ยว ผ่านกระบวกการต่าง ๆ ที่เรียกว่า การดึงผลึก (Czochralski) เพื่อให้กวนให้ผลึกรวมอยู่ที่แกนกลางออกมาเป็นแท่งทรงกระบอก จากนั้นนำมาตัดให้เป็นแผ่น โดยจุดสังเกตุของ แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ จะมีการตัดลบมุมออกทั้ง 4 มุม เพื่อให้ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปอีก และการที่ใช้ซิลิคอนเกรดที่มีคุณภาพสูงที่สุด และใช้ในปริมาณมากนั้น ส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์มีราคาสูงที่สุด แลกมากับอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยที่มีแสงน้อยได้ดีที่สุด และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าแบบอื่น ๆ ทำให้ใช้ที่ดินน้อยกว่าชนิดอื่น ๆ

2. โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ ผลิตจากซิลิคอนที่มีการนำมาหลอมละลายและเข้ารูป ด้วยวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และมีการใช้ ซิลิคอน น้อยกว่า แต่ด้วยวิธีนี้โครงสร้างที่ได้จะมีผลึกที่ไม่บริบูรณ์ ทำให้แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในแบบแรก ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีมีราคาประหยัดกว่า แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโน

Systemการใช้งานของ แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel)

Systemออนกริด (On Grid System)
1. Systemออนกริด (On Grid System)
เป็นSystemโซล่าเซลล์ ที่จะทำการต่อกับSystemไฟฟ้าปกติภายในบ้าน โดยจะมีแผงโซลาร์เซลล์ที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับ กริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) ที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้านเรือน เพื่อให้ใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น พัดลม, ทีวี, ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับวิธีนี้จะไม่มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บกระแสไฟ ทำให้มันเป็นวิธีที่มีต้นทุนประหยัดกว่า เหมาะสำหรับบ้านที่มีSystemกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอยู่แล้ว

Systemออฟกริด (Off Grid System)
2. Systemออฟกริด (Off Grid System)
เป็นSystemที่แผงโซล่าเซลล์รับพลังงานมาส่งต่อไปยังคอนโทรลชาร์จ เพื่อให้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไปเก็บไว้ก่อน เมื่อจะใช้งานกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อให้แจกจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งSystemนี้จะเหมาะสำหรับที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งต่างจากSystemแรกที่คุณจำเป็นจำเป็นต้องมีSystemไฟฟ้าอยู่ก่อนถึงจะทำงานได้ โดยSystemออฟกริดนั้น คุณต้องเริ่มจากการคำนวณหาปริมาณที่คุณต้องการใช้ก่อน เพื่อให้หาขนาดที่เหมาะสมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง แผงโซลล่าเซลล์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ หรือคอนโทรลชาร์จ เพื่อให้ให้คุณมีปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน โดยวิธีนี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าในแบบแรก เหตุเพราะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยSystemออฟกริด (Off Grid System) จะมีส่วนประกอบของSystem 4 ส่วน ดังนี้

แผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell Panel ) คือ อุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่รับพลังงานแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนให้แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ส่งต่อไปยังโซล่าชาร์จเจอร์
โซล่าชาร์จเจอร์ ( Solar Charge Controller ) คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ โดยจะรับกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ นำไปชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ( Battery ) เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บกระแสไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน
อินเวอร์เตอร์ (Power Inverter ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ แปลงให้เป็นไฟฟ้าปกติที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไป
ซึ่งแต่ละอุปกรณ์จะมีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกันทุกส่วน เพื่อให้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้ให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงมีวิธีการคำนวณพื้นฐานมาฝากกัน เพื่อให้ที่คุณจะสามารถมองหาอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกันได้อย่างง่ายดาย

การหาขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม
วัตต์ (ดูจากเครื่องใช้ไฟฟ้า) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า x การใช้งานกี่ ชม. ต่อวัน

= ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

อาทิเช่นหลอดไฟ ขนาด 10 วัตต์ มีจำนวน 3 หลอด ต้องการใช้งาน 5 ชั่วโมงต่อวัน ก็จะคำนวณได้ ดังนี้

10 x 3 x 5 = 150 วัตต์

เพราะฉะนั้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันของคุณ คือ 150 วัตต์ (หากมีหลายชิ้นให้นำค่าที่ได้มาบวกกัน) และนำค่าที่ได้ไปแทนในสูตรนี้

ค่าการใช้พลังงานรวมทั้งหมด / 5 ชั่วโมง (ประมาณเวลาที่มีแสงแดดต่อวัน)

= ขนาดของแผง

จากสูตร ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันของคุณ คือ 150 วัตต์ และแผงโซล่าเซล์สามารถรับแสงแดดได้เต็มกำลัง ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน

150 / 5 = 30 วัตต์

ดังนั้น คุณสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ ขึ้นไปได้ ซึ่งในบทความนี้เราได้เก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลล์ขนาดต่าง ๆ มารีวิวไว้ ซึ่งจะมีขนาดที่เหมาะสมกับคุณบ้างหรือเปล่านั้น

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

ฟาร์มโซล่าเซลล์ลอยน้ำ

ฟาร์มโซล่าเซลล์ลอยน้ำ

ฟาร์มโซล่าเซลล์ลอยน้ำ
ฟาร์มโซล่าเซลล์ลอยน้ำ

 

ปัจจุบันนี้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนผืนน้ำนั้นถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หลายประเทศนิยมนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นควัน และมลพิษอื่นๆ ที่ส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อม แต่การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนผืนน้ำนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะว่าทุกชิ้นส่วนต้องกันน้ำ ประโยชน์ของโซล่าฟาร์มนั้นมีอย่างมาก ดังต่อไปนี้

ช่วยลดการระเหยน้ำ

ขณะนี้เราทราบกันดีแล้วว่าหลายประเทศอื่นๆ กำลังประสบกับภัยแล้งอย่างร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี สาเหตุสำคัญเกิดจากปัญหาโลกร้อน และสาเหตุหลักของโลกร้อนก็มาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเอง ดังนั้น การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวรก็คือการหันมาส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยปกติประเทศเราจะได้รับน้ำฝนต่อหนึ่งตารางเมตรประมาณปีละ 1,800-2,400 มิลลิเมตร ในจำนวนนี้จะระเหยขึ้นไปในอากาศประมาณ 650-750 มิลลิเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศและความแรงของลม ดังนั้น ถ้ามีแผงโซล่าเซลล์มาบังแสงแดดและบังลม จะทำให้การระเหยของน้ำลดลงถึง 90%

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ solar farm on water

การการย้ายแผงพลังงานลอยน้ำไปในสมุทร ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เช่น คลื่น และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ เพราะสิ่งกลุ่มนี้อาจก่อความเสียหายและทำให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ต้องหยุดดำเนินการ นอกจากนี้ การติดตั้งแผงพลังงานนอกชายฝั่งยังมีต้นทุนสูงอีกด้วย

ช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้า

หลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่ายิ่งมีความเข้มของแสงแดดมาก แผงโซล่าเซลล์ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น แต่ความจริงแล้วปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแผ่นโซล่าด้วย ถ้าอุณหภูมิต่ำ แต่มีแสงแดด ก็สามารถผลิตไฟฟ้ามากขึ้นเช่นกัน และโซล่าเซลล์ที่ลอยน้ำจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ของการผลิตในสภาพปกติ

ผู้คนจำนวนมากอาจสงสัยว่าถ้าเราทำฟาร์มโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่บนพื้นน้ำ แล้วจะทำให้เกิดผลกระทต่อสัตว์น้ำหรือเปล่า? ซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้กล่าวว่า วัสดุที่นำมาใช้ในการทำแผงโซลาเซลล์ ทำให้แผงโซลาเซลล์ลอยน้ำมีคุณสมบัติที่ยอมให้ก๊าซออกซิเจนผ่านได้ จึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำมากนัก

ทั้งนี้การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำจะดูดซับแสงอาทิตย์และค่อยๆ ทำให้น้ำล่างเย็นขึ้นและมืดขึ้น ส่งผลต่อการรุ่งโรจน์เติบโตของสาหร่ายอีกด้วย

 

เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับทุกความประพฤติของชีวิตเรา และนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมดสิ้น นอกจากข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่สูงมากนักแล้ว ปัญหาสำคัญอีกด้านหนึ่งคือ ที่ดินที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งต้องการที่ทางโล่งขนาดใหญ่ในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปัญหานี้ได้ถูกการแก้ไขด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากปัจจัยด้านที่ติดตั้งแล้ว ข้อดีอีกด้านหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำคือ ความเย็นของน้ำจะส่งผลดีต่อการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ และลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำอีกด้วย และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
รูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

 

เพราะการผลิตไฟฟ้าด้วย โซล่าเซลล์ มีวิธีการผลิต การใช้งาน จุดมุ่งหมาย การเชื่อมต่อ ฯลฯ ที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงอาจทำให้เกิดความสับสนให้กับคนที่เริ่มศึกษา ดังนั้นทีมงาน SoLarHub.co.th จึงขออธิบายในภาพรวม การผลิตไฟฟ้าด้วย โซล่าเซลล์ เป็น 3 ประเภทหลัก และแบ่งเป็นประเภทการนำไปใช้งานเป็นข้อย่อยๆ ตามเนื้อหาล่างนี้ ( ทั้งนี้ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบรายละเอียดแบบเจาะลึก )

1. System อ๊อฟกริด (Off Grid) หรือ แบบอิสระ ( Stand Alone )

คือSystemที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ แล้วไม่ได้เชื่อมต่อกับSystemจำหน่าย ของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Systemนี้เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้า หรือที่ไฟเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มที่จะเดินลากสายไฟยาวๆเผ่านาใช้เนื่องมาจากต้นทุนสูง

 

1.1 แบบต่อใช้งานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่

กล่าวคือเมื่อได้กระแสไฟฟ้าจากแผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) แล้ว ก็ต่อไปยังอุปกรณ์เพื่อให้ใช้งานเลย ดังนั้นก็จะใช้ได้เฉพาะเวลาที่มีแสงอาทิตย์เพียงแค่นั้นและไม่มีการเก็บประจุไฟฟ้ามาใช้งาน ทั้งนี้การนำมาต่อใช้งานก็อาจแยกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน ได้เป็น 2 ชนิด

1.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟ AC

เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC ( Alternating Current ) แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ( Direct Current ) ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานจึงต้องนำมาแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยนำมาต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งกำลังไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีการสูญเสียจากการแปลงฯ ทำให้ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลงไป

1.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟ DC

นำกระแสไฟฟ้า DC ที่ได้จาก แผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) มาต่อใช้งานกับอุปกรณ์ของเราใช้งานเลย โดยไม่ต้อง ต่อผ่าน Inverter ซึ่งวิธีการนี้ข้อดีคือการนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากว่ามีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าต่ำมาก แต่ข้อเสียคือ อุปกรณ์ ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ไฟ AC ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้เหมะสม เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำที่ใช้ไฟ DC , มอเตอร์บำบัดน้ำเสียที่ใช้ไฟ DC เป็นต้น ซึ่งSystemนี้ก็จะได้ต้นทุนที่ต่ำและประหยัดสุด (เพราะไม่ต้องใช้ อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) และ แบตเตอรี่ ที่ราคาค่อนข้างสูง และอายุการใช้งานสั้น หากบำรุงรักษาไม่ดี)
***ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC อะไรบางอย่าง ก็ไม่สามารถต่อกับไฟ DC ที่ได้จากแผง Solar Cell ได้โดยตรง ต้องต่อผ่าน Inverterก่อน เนื่องจากว่าต้องปรับแรงดัน หรือค่าแฟคเตอร์อื่นๆให้เหมาะสมกับ อุปกรณ์นั้นๆ ก่อน

1.2 แบบต่อใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่
วิธีนี้คือการนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ แล้วจึงนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งาน ซึ่งก็สามารถเลือกว่าจะนำจ่ายไฟ ให้กับอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟ AC หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC ทั้งนี้ข้อดีของการที่มีแบตเตอรี่คือสามารถเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้งานได้กรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์ หรือสามารถใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้ โดยอาจแยกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน ได้เป็น 2 ชนิด

1.2.1 นำกระแสไฟที่ได้จากแผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) มาชาร์จแบตเตอรี่ แล้วนำไฟจากแบตเตอรี่ แปลงเป็นไฟ AC ต่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟ AC

เนื่องด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC ( Alternating Current ) แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC ( Direct Current ) ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานจึงต้องนำมาแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยนำมาต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งกำลังไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีการสูญเสียจากการแปลงฯ ทำให้ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลงไป

 

1.2.2 นำกระแสไฟที่ได้จากแผง Solar Cell หรือ PhotoVoltaic ( PV ) มาชาร์จแบตเตอรี่ แล้วนำไฟจากแบตเตอรี่ ต่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน (Load) ใช้ไฟ DC

ซึ่งวิธีการนี้ข้อดี การนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยเหตุว่ามีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าต่ำมาก แต่ข้อเสียคือ อุปกรณ์ ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ไฟ AC ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้เหมะสม เช่น หลอดไฟ LED แบบ DC ,มอเตอร์ , ปั๊มน้ำ เป็นต้น

2. System ออนกริด ( On Grid ) หรือ แบบเชื่อมต่อกับSystemโครงข่ายSystemจำหน่ายไฟฟ้า ( Grid Connected )

เป็นSystemการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วไปเชื่อมต่อกับSystemจำหน่ายไฟของ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับ การไฟฟ้าฯ (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน ) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อให้ลดค่าไฟฟ้า หากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากSystemจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

2.1 แบบผลิตเพื่อให้จำหน่ายไฟ ให้การไฟฟ้าฯ

การติดตั้งอย่างงี้ก็เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องมีการติดตั้งมิเตอร์แยกจาก มิเตอร์ที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าฯ ทั้งนี้การรับซื้อไฟต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนจำหน่ายไฟเมื่อใดและมีค่าสมทบค่าไฟฟ้าอีกเท่าใด (เรียกว่าค่าแอดเดอร์) ปัจจุบันปิดรับสมัครเมื่อ เดือน มิถุนายน 2558

2.2 แบบผลิตเพื่อให้ใช้เองและลดค่าไฟฟ้า

การติดตั้งแบบนั้ เพื่อให้ลดค่าไฟฟ้า โดยเมื่อมีการใช้ไฟ มากกว่าที่ผลิตเองจากโซล่าเซลล์ ตัวอุปกรณ์ Grid Tie Inverter ที่เชื่อมต่อกับSystemจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ก็จะทำหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก็จะทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้และไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟไม่พอ เพราะดึงจากการไฟฟ้ามาชดเชย แต่การติดตั้งอย่างงี้ต้องได้รับการอนุญาตจาก การไฟฟ้าฯก่อน แต่ข้อเสียของSystemนี้คือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือเวลากลางคืน ก็จะไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาซึ่งช่วนี้ก็ควรต้องตึงพลังงานไฟฟ้ามาจากSystemจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ

 

2.3 Systemออนกริด (On Grid) แบบ เน็ตมิเตอร์ริ่ง ( Net Metering )

Systemนี้น่าจะเวิร์คสุดแล้ว เหตุเพราะเพราะว่า หากเราติดตั้งSystemออนกริด แล้วช่วงตอนกลางวันเราไม่ได้อยู่บ้าน ไม่มีการใช้ไฟฟ้า ก็ทำให้เราติดตั้งSystemโซล่าเซลล์เสียเปล่า ไม่ได้ประโยชน์ เหมือนผลิตไฟฟ้าได้แล้วทิ้งไป

หากเป็นSystemเน็ตมิเตอริ่ง ช่วงเวลากลางวันเราไม่อยู่บ้านเมื่อSystemโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ก็จะไหลเข้าSystemโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า โดยตัวมิเตอร์ก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่าเราผลิตได้กี่หน่วย แล้วพอตอนกลางคืนเรากลับบ้าน มาใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ ก็จะหัก ลบ กับที่เราผลิตได้เมื่อตอนกลางวัน และสุดท้ายก็สรุปในแต่ละเดือนเราควรต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ ***แต่เดี๊ยวก่อน Systemนี้ในเมืองไทยยังไม่มีการนำมาใช้ แต่แว่วๆว่า กระทรวงพลังงาน ได้ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นได้ในการนำSystemนี้มาใช้ สำหรับในต่างประเทศ ก็เริ่มมีการนำSystemเน็ตมิเตอริ่ง มาใช้บ้างแล้ว***

 

3. System ไฮบริดส์ ( Hybrid ) หรือแบบผสม

Systemทำงานได้ทั้ง Off Grid และ On Grid โดยจะเปลี่ยนสถานะเป็นแหล่งจ่ายไฟได้เองอัติโนมัติ และสามารถใช้ไฟได้หาก มีการดับไฟจากSystemจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ ซึ่งแบบไฮบริดส์ นี้ก็จะมาแก้ไขจุดด้อยของ ข้อ 2.2 กล่าวคือ ก็จะมีการเพิ่ม Hybrid Inverter และอุปกรณ์แบตเตอรี่เผ่านาด้วยเพื่อให้ทำการเก็บประจุไว้ใช้งานในกรณ์ที่ไม่มีแสงอาทิตย์

Categories
การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ เนื้อหาทั้งหมด เลือกใช้เครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

การก้าวหน้าของวิทยาการในศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่กำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลนี้ แม้ว่าจะส่งให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างมาก แต่การอยู่ร่วมกันนี้ก็ทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

แต่ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพื่อให้การดำรงชีวิตมากเกินไป ก็ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นพบการใช้งานพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (Renewable energy) ที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อให้นำมาทดแทนการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคต รวมทั้งเป็นพลังงานที่สะอาด ซึ่งหมายความว่าเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว

โซล่าร์เซลล์ เป็นหนึ่งในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จากการวิจัยของ Green Tech Media (GTM) ซึ่งเป็นผู้ทำการติดตามโครงงานสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พบว่า ในปี 2017 มีการเติบโตของตลาดโซล่าเซลล์ถึง 26% และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 99 กิกกะวัตต์ โดยได้คาดการณ์ว่าในปี 2018 นี้ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 106 กิกกะวัตต์จากการเติบโตของโซล่าเซลล์ในตลาดโลก

ทำความรู้จักกับ “โซล่าร์เซลล์” มากขึ้น

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

 

โซล่าร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อดีของโซล่าร์เซลล์คือเป็นกระบวนการที่สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าร์เซลล์ยังสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผู้บริโภคสามารถใช้โซล่าร์เซลล์ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนเหมือนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์กล่าวได้ว่าเป็นพลังงานสีเขียว ด้วยเหตุว่ามีความปลอดภัยสูงที่ไม่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษอื่นๆ ออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยแผงวงจรหนึ่งชุดในสามารถใช้งานได้ถึง 25-30 ปี เป็นอย่างน้อย

ในขณะที่ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แต่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังผิวโลกในไม่กี่ชั่วโมงนั้นสามารถทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะมากๆ

5 นวัตกรรมจาก “โซล่าร์เซลล์” ที่เกิดขึ้นแล้วในปี 2018
1. โซล่าร์เซลล์ที่รวมกับสิ่งปลูกสร้าง
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
แผงโซล่าร์เซลล์ตามบ้านที่เราเคยเห็นกันนั้น มักมีขนาดใหญ่และใช้ที่รอบๆบ้านไปจำนวนมากเพื่อให้การติดตั้ง ทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ติดตั้งอยู่กับส่วนที่รับแสงของในบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้เลย โดยสามารถช่วยลดที่ทางแต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้

เช่น กระจกโซล่าร์เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อาคารสูงที่รับแสงแดดได้ดี โดยตัวของโซล่าร์เซลล์เองก็จะถูกติดตั้งรวมกับแผ่นกระจกเพื่อให้ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ใช้ในตึกได้ และยังสามารถมองเห็นภายนอกอาคารได้เหมือนกระจกทั่วไป

2. โซล่าร์เซลล์กับยานพาหนะ
ในช่วงแรกแผงโซล่าร์เซลล์ถูกตั้งไว้กับดาวเทียมที่ออกไปปฏิบัติงานนอกอวกาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้การทำงานของดาวเทียม หลังจากนั้นโซล่าร์เซลล์ค่อยๆ ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้ใช้กับเรือบิน เรือ รถบัส รวมทั้งการใช้ติดตั้งบนถนนไฮเวย์ Route 66 ในอเมริกา ที่ใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์เพื่อให้เปิดไฟถนนในเวลากลางคืน รวมทั้งการทำความร้อนเพื่อให้ละลายหิมะที่ปลกคลุมถนนในช่วงที่หิมะตกด้วย

3. โซล่าร์เซลล์ที่สวมใส่ได้
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าโซล่าร์เซลล์เริ่มมีขนาดเล็กลง โดยถูกนำไปติดใช้งานกับอุปกรณ์ที่พกพาติดตัวได้ อย่าง นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข หรือแม้กระทั้ง Power Bank อุปกรณ์บนขนาดเล็กที่ใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการออกแบบโซล่าร์เซลล์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เข้าไปรวมกับเส้นใยเสื้อผ้า และถักทอออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สามารถเป็นโซล่าร์เซลล์ได้ เมื่อคุณสวมชุดหรือเสื้อผ้ากลุ่มนี้ออกไปเดินบนถนนที่มีแสงแดด เสื้อของคุณจะทำการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ จนสามารถนำไปชาร์จกับแกตเจ็ท (Gadget) ขนาดเล็กอย่างเครื่องเล่น MP3, iPod, Smart watch ไปจนถึง Smartphone ได้

4. แบตเตอรี่พลังงานโซล่าร์
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
แบตเตอรี่พลังงานโซล่า มีความเหมือนคลึงกับการทำงานของ Power bank คือการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบพกพา แต่สำหรับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแล้วถูกใช้กับที่บ้านหรือที่พักอาศัยที่ต้องการประหยัดพลังงาน ด้วยการนำไปวางหรือติดตั้งที่นอกบ้านเพื่อให้รับแสงอาทิตย์และสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า และจะทำการเก็บพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นไว้เพื่อให้นำไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้

5. เครื่องกลั่นน้ำสมุทรพลังงานโซล่าร์
กระบวนการกลั่นน้ำสมุทรเป็นการแยกเอาเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำเกลือเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาด โดยสามารถผลิตน้ำสะอาดให้กับประชากรกว่า 300 ล้านคนที่อยู่ในแหล่งที่มีภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด ด้วยเครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้สามารถช่วยเหลือประชากรจำนวนมากจากภาวะขาดแคลนน้ำดื่มในที่ที่ห่างไกล โดยภายหลังได้มีการพัฒนาให้เครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้ สามารถผลิตน้ำสะอาดได้ในที่ดินที่ประสบภัยแห้งแล้ง หรือที่ดินภัยพิบัติต่างได้อีกด้วย

สรุป
ในยุคดิจิทัลผู้คนยังคงติดตามเทรนการเกิดใหม่ของนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อให้การใช้ชีวิตระหว่างโลกเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างดี โดยที่นวัตกรรมโซล่าร์เซลล์เองก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย